پرورش ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

هدف این دوره شناسایی و پرورش ارزیابان برای کانون‌های ارزیابی و توسعه می‌باشد. به افراد شرکت‌کننده در این دوره، گواهینامه معتبر ارائه خواهد شد.
این دوره دارای ۲ بخش اصلی است:
• بخش نظری: در این بخش مباحث نظری مرتبط با کانون‌های ارزیابی و توسعه (مانند تاریخچه، تعاریف، انواع کانون‌ها، مراحل طراحی کانون و…) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
• بخش عملی: در این بخش فراگیران با شرکت در جلسات برخی از تمرین‌های شبیه‌سازی، به صورت عملی با فرآیند ارزیابی در کانون آشنا خواهند شد

جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما، با ما تماس بگیرید