دوره تخصصی پرورش مصاحبه‌گر CBBI

هدف این دوره تخصصی، پرورش مصاحبه‌گر با شیوه رفتاری و مبتنی بر شایستگی می‌باشد. به افراد شرکت‌کننده در این دوره، گواهینامه معتبر ارائه خواهد شد.
این دوره دارای ۲ بخش اصلی است:
• بخش نظری: در این بخش مبانی نظری انواع روش‌های مصاحبه (سنتی، موقعیتی، و CBBI) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
• بخش عملی: در این بخش فراگیران به صورت کارگاهی، در فرآیند مصاحبه شبیه‌سازی شده شرکت نموده و فرآیند مذکور را از نزدیک مشاهده و تجربه می‌نمایند.

جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما، با ما تماس بگیرید