مصاحبه استخدامی

مصاحبه، یک تماس چهره به چهره است که به مصاحبه‌کننده این امکان را می‌دهد که رفتار مصاحبه‌شونده و شخصیت او را از جهات مختلف مشاهده و مورد ارزیابی قرار دهد. مصاحبه انواع مختلفی (مانند: سنتی، موقعیتی، رفتاری و مبتنی بر شایستگی) دارد که هر یک بر اساس شرایط و اقتضائات می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان با اتکا بر تجربه و نیروی انسانی متبحر خود در حوزه‌های منابع انسانی، فرآیند و مدلی منحصر به فرد و متناسب با شرایط و نیازهای جامعه جهت انجام مصاحبه‌های استخدامی طراحی نموده است و این قابلیت را دارد که فرآیند مورد نظر را با تمامی انواع کسب‌وکارها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تطبیق داده و به اجرا بگذارد.

مصاحبه، یک تماس چهره به چهره است که به مصاحبه‌کننده امکان می‌دهد رفتار مصاحبه‌شونده و شخصیت او را از جهات مختلف مشاهده و مورد بررسی قرار دهد. استفاده از مصاحبه استخدامی جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی داوطلبین شغلی دارد.

اجرای مصاحبه از اهمیت بسیار بالایی در به دست آوردن نتایج مطلوب در ارزیابی‌های استخدامی دارا است. مصاحبه، اعم از ساختاریافته یا بدون سـاختار، مسـتلزم طـی مراحلـی اسـت کـه در ادامـه توضـیح داده می‌شود.

  • تعیین هدف: این مرحله با مطالعه اساس نظری و نوع مصاحبه، تعیین هدف‌های کلی و اهمیت اجرای مصاحبه آغاز می‌شود. سپس هدف‌های کلـی بـه هدف‌های جزئی‌تر و ویژه تبدیل می‌گردد و با توجه به اهداف موردنظر وارد مرحله اجرای مصاحبه می‌شود.
  • انجام مصاحبه: در شـروع هـر مصـاحبه، مصاحبه‌گر باید خود را معرفی کند و تلاش نماید جو دوستانه‌ای ایجاد شود. مصاحبه‌گر بایـد همـواره به خاطر داشته باشد از دخالت دادن پیش‌داوری‌ها، دیدگاه‌ها و آگاهی‌های قبلـی خـود بـر رفتـارش جلوگیری کند. همچنین تا حد ممکن، از خارج شدن پاسخ‌دهنده از حیطه سـؤال و بـه حاشـیه رفـتن او جلوگیری کند.
  • ثبت نتایج: ثبت پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان ممکن اسـت در طـی فراینـد مصـاحبه انجـام شـود، سپس به‌صورت متن نوشتاری درآیـد. ثبـت پاسخ‌ها می‌تواند به‌صورت خلاصه یا مفصل همراه با شرح جزئیات انجام شود.
  • تجزیه‌وتحلیل: پس از تهیۀ متن نوشتاری پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان، فراینـد بررسـی محتـوای آشکار و پنهان داده‌های به‌دست‌آمده از گفته‌ها و نوشته‌ها آغاز می‌شود. هدف این فراینـد کشـف ارتباط درونی اجزا و عناصر تشکیل دهند داده‌ها، دستیابی به‌قصد واقعـی مصاحبه‌شونده، یـافتن شـرایط و محیطی که با داده‌ها مرتبط است و درنهایت، ارائۀ نتایجی واقع‌بینانه است. همان‌گونه کـه گیلهـام اشـاره می‌کند، فرایند تحلیل داده‌ها شامل شناسایی گفته‌های اساسـی و کلیـدی و دسته‌بندی آن‌ها برحسب مقوله‌هاست.
  • تهیۀ گزارش: پژوهشگر پس از تحلیل داده‌های مصاحبه، باید نتایج آن را در قالـب یـک گـزارش (فرم‌های گزارش نمرات خام) در اختیار مسئولین ذی‌ربط قرار دهد.

شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان با اتکا بر تجربه و نیروی انسانی متبحر خود در حوزه‌های منابع انسانی، فرآیند و مدلی منحصر به فرد و متناسب با شرایط و نیازهای جامعه جهت انجام مصاحبه‌های استخدامی طراحی نموده است و این قابلیت را دارد که فرآیند مورد نظر را برای تمامی انواع کسب‌وکارها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اجرا بگذارد.

جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما، با ما تماس بگیرید