خدمات

محورهای اصلی ارائه خدمت توسط شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان عبارتند از:

  • تجزیه ‌و تحلیل مشاغل و مدلسازی شایستگی
  • آزمون‌های سنجش تناسب شغلی
  • مصاحبه استخدامی
  • کانون ارزیابی شایستگی‌ها
  • کانون توسعه شایستگی‌ها
جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما، با ما تماس بگیرید